Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında Atatürk Milliyetçiliği Kavramı ve Anayasa mahkemesi Kararlarında Görünümü

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Makalenin Tam Metni için bakınız

Özet

Devletin üç unsuru bulunmaktadır. Jellinek bunları ülke, egemenlik ve insan unsurları olarak tasnif eder. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu unsuru olan insan öğesi Anayasa’da “Türk ve Türk Milleti” kavramlarıyla ifade edilmektedir. Bununla bağlantılı olarak “Türk Milliyetçiliği” veya “Atatürk Milliyetçiliği” kavramlarına da yer verildiğini görmekteyiz. Cumhuriyetin kurulması sonrasındaki bütün anayasalar birçok değişikliğe uğramalarına rağmen, “Milliyetçilik” ve “Türk” kavramları, 1924 Anayasası’ndan itibaren, halen yürürlükte olan 1982 Anayasası da dahil olmak üzere, tüm anayasalarda yer almaya devam etmiştir. Bu kavramları kapsayıcı ve genişletici yorumlamak yerine indirgemeci ve dışlayıcı bir perspektif getiren yaklaşımlara ve antropolojik, etnolojik ya da sosyolojik anlamları dışında tanım getirmek istemeyen anlayışlara sıkça rastlanmaktadır. Bu yaklaşımların karşısında, Anayasa Mahkemesinin bahse konu anayasal kavramlara yüklediği hukuki anlamlar hem Atatürk’ün görüşleri ile uyum halindedir, hem de ayrıştırıcı değil bütünleştirici bir mahiyet arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı: Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucu insan unsurunun profilini oluşturan “Türk”, “Millet”, “Vatandaş” ve “Milliyetçilik” kavramlarının Anayasal bağlamdaki hukuki anlamlarının Anayasa Mahkemesi Kararları çerçevesinde belirlenmeye çalışılmasıdır.

       Anahtar Kelimeler: Anayasa, Anayasa Mahkemesi, Türk Milleti, Atatürk Milliyetçiliği.

Concept of Ataturk’s Nationalism in Constitutions of Turkish Republic and Scope of the Constitutional Court’s Decisions

Abstract

The state has three components Jellinek classifies them as country, sovereignty and human elements. The constituent component of the human element is stated in the Turkish Constitution as “Turk” and “Turkish Nation”. In connection with this regulation, we may see the concept of “Turkish Nationalism” or “Atatürk’s Nationalism” in various articles.  Although all the constitutions after the establishment of the Republic have undergone many changes, starting from the 1924 Constitution to the 1982 Constitution, the concepts of “Nationalism” and “Turk” have continued to be included in all constitutions. We may see approaches that bring a reductionist perspective to these concepts and frequently encountered that not willing to define these concepts except in anthropological, ethnological, or sociological meanings. Contrary of these approaches, the legal meanings that the Constitutional Court derived from these constitutional concepts are both in harmony with the views of Atatürk and are not factionist but integrative. The purpose of this study is to try to determine the legal meanings of the concepts of “Turk”, “Turkish Nation”, “Citizen” and “Nationalism” in the light of relevant Constitutional Court’s Decisions.

Keywords: Constitution, Constitutional Court, Turkish Nation, Atatürk’s Nationalism.admin hakkında 41 makale
Hukuk Dersleri Öğretim Üyesi