Uluslararası Ceza Hukuku Suçları için “Erken Uyarı Projesi” ve Türkiye’nin Hukuksal Konjonktürü

“Early Warning Project” for Grave Breaches of International Criminal Law and Turkey’s Legal Conjuncture

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi , 2019

Makalenin Tam Metni için bakınız

Öz:Uluslararası toplumu olumsuz etkileyen, ağır insancıl hukuk (savaş-silahlı çatışma hukuku) ihlallerinin cezalandı-rılması ve caydırıcı etki geliştirilmesi maksadıyla Uluslararası Ceza Divanı kurulmuştur. Yargı yetkisine soykırımsuçları, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçları dâhil edilmiştir. Diğer taraftan, vahim sonuçları olanbu tip suçların gerçekleşmeden önce tahmin edilebilmesi, tedbir alınıp önlenebilmesi için çeşitli istatistiki çalışmalaryürütüldüğü de görülmektedir. Bu çalışmalar arasında ABD-Soykırımın Önlenmesi Merkezi ve Dartmouth Kolejininortak yürüttüğü “Erken Uyarı Projesi” geniş veri tabanına dayanması ve Türkiye’yi kitlesel katliamların gerçekleşebi-leceği en riskli ülkeler arasında sayması nedeniyle dikkat çekmektedir.Bu makalede ‘erken uyarı projesinin herhangi bir komplonun parçası olmadığı ön kabulünden hareketle’ sunduğuçıktılar esas alınarak, projenin amaçları ve metodolojisi ortaya koyulmaya çalışılmış, yayınladığı raporlar incelenmiş,bağlantılı olarak Türkiye’ye yönelik yüksek risk uyarısının güvenilirliği ve geçerliliği sorgulanmıştır. Uluslararası CezaDivanı Roma Statüsü suçları, yönünden Türkiye’nin anayasal ve yasal konjonktürü ile norm eksikliği bulunup bulun-madığı noktasında kısa bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler:Uluslararası Ceza Divanı Suçları, Riskli Ülke, Erken Uyarı Projesi, Türk Hukuku.

Abstract:The International Criminal Court was established in order to punish the grave breaches of humanitarian law (lawof war and law of armed conict) and to create a dissuasive effect. Crime of genocide, crimes against humanity,war crimes and crime of aggression are included in the judicial power. It is also seen that various types of statisticalstudies have been carried out in order to forecast and prevent these crimes, which have grave consequences, beforethey occur. Among these studies “Early Warning Project” is notable, which is conducted jointly by US Center for thePrevention of Genocide and Dartmouth College, because it is based on a large database and Turkey is assumedamong the riskiest countries that mass murder could take place of.

Gönderilme Tarihi: 14.05.2019,Kabul Tarihi: 17.06.2019. Makale,TÜBİTAK ULAKBİM  kriterleri uyarınca kör hakem denetimine tabi tutulmuş ve iki olumlu hakem raporuna istinaden (2/2) yayımlanmaya uygun bulunmuştur. 

Makalenin özeti, 27/29 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen ASEAD V. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumunda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

** Dr. Öğr. E., İstinye Üniversitesi,E-posta: fatih.cinar@istinye.edu.tr; Orcid Id: 0000-0002-1849-7161

admin hakkında 29 makale
Hukuk Dersleri Öğretim Üyesi